icon2

warning

بهتر است برای ساخت موشن گرافیک ها و تصمیم گیری بهتر از کامپیوترشخصی خود استفاده کنید.

faq

راهنما؟

برای تغییر نوشته ها در موشن گرافیک نوشته ها را انتخاب و متن خود را وارد کنید و سپس اعمال تغییرات را انتخاب کنید.

order (1)

افکت و ویرایش نهایی؟

شما در حال دیدن پیشنمایش کار هستید تا بتوانید بهتر موشن ها را انتخاب کنید. پس از تایید این قسمت از موشن گرافیک ، به صفحه اصلی موشن بازگشته و نوشته خود را وارد کنید و به موشن های خود” +اضافه کنید “. همچنین پس از ارسال نهایی برای شما افکت گذاری ها کاملا مشابه نسخه اصلی موشن در صفحه اصلی آن خواهد بود.